Šiauliai finansuoja prietarų sklaidą (18 tūkstančių eurų šiemet)

Šiaulių sa­vi­val­dy­bė pa­rems baž­ny­čias. Pa­dės joms įgy­ven­din­ti kai ku­riuos su kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­ga ir so­cia­li­nė­mis pro­ble­mo­mis su­si­ju­sius pro­jek­tus. Šių me­tų biu­dže­te tam tiks­lui nu­ma­ty­ta 18 tūks­tan­čių eu­rų.

(Pagal skrastas.lt)

Savo pastatais turi rūpintis savininkai. Jeigu nesugeba jų išlaikyti, tai tegul parduoda tiems, kas juos sugebės išlaikyti.

Kitose šalyse, bažnyčios sugeba įsikurti ne ką prašmatnesniuose už garažą pastatuose. Užteks finansuoti prietarus.

One thought to “Šiauliai finansuoja prietarų sklaidą (18 tūkstančių eurų šiemet)”

  1. Labai teisingai pastebėta. Arba pastatais, kurie turi paveldo statusą, rūpinasi jų savininkai/nuomininkai, arba, jiems nesugebant išlaikyti pastato, jį pasiima valstybė ir išnuomoja/parduoda kam nors, kas sugeba. Taip pat, jei jau mano pinigai yra atiduodami šių pastatų remontui ir restauracijai, tai aš noriu visų teisių į juos ateiti ir juos apžiūrėti iš visų pusių; t. y. – jokių idiotizmų, kaip „už varpinės/vargonų/požemių apžiūrėjimą – 3 Eurai“. Nebent šie pinigai skaidriai keliautų paties pastato restauracijos išlaidoms padengti, o ne juodaskverniui į skvernus.

Komentavimo galimybė išjungta.